مراحل ثبت نام دوره های ترم یک:

1. تکمیل و ثبت فرم پیش ثبت نام (لینک)

2. بعد از تکمیل و ثبت فرم، ظرف 3 تا 7 روز کاری وقت مصاحبه شما مشخص خواهد شد.

3. انجام مصاحبه در وقت تعیین شده و ثبت نام


  • تاریخ شروع و پایان کلاسها، تقریبی بوده و در صورت تغییر تاریخ، اطلاع رسانی خواهد شد.
  • موسسه آموزش عالی آزاد کارن، سیستم رزرو ندارد و بعد از انجام مصاحبه، ثبت نام متقاضیان به صورت قطعی انجام خواهد شد.
  • ظرفیت دوره های ترم یک به صورت سیستمی و روزانه، در حال تغییر است. لذا پس از انجام مصاحبه، زبان آموزان تنها میتوانند در دوره های دارای ظرفیت ثبت نام کنند.


فوق فشرده پلاس ( شنبه الی چهار شنبه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
6041 1401/08/11 1401/08/28 8:00 الی 13:30 16,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 6
فشرده پلاس روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5959 1401/08/04 1401/08/30 8:00 الی 13:30 16,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
6091 1401/09/05 1401/09/30 8:00 الی 13:30 16,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
فشرده ظهر روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
6078 1401/07/20 1401/08/30 14:00 الی 17:30 16,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 12 باقیمانده :
5899 1401/07/20 1401/08/30 14:00 الی 17:30 16,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
6072 1401/09/05 1401/10/14 14:00 الی 17:30 16,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 12
فشرده عصر روزهای زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5905 1401/07/20 1401/08/30 18:00 الی 21:15 16,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
5960 1401/09/05 1401/10/14 18:00 الی 21:15 16,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
6073 1401/10/21 1401/12/08 18:00 الی 21:15 16,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
فشرده پلاس روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
6074 1401/08/03 1401/08/29 16:00 الی 21:15 16,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 5
فشرده ظهر روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5902 1401/07/19 1401/08/29 14:00 الی 17:30 16,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
6075 1401/09/06 1401/10/18 14:00 الی 17:30 16,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 11
فشرده عصر روزهای فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5900 1401/07/19 1401/08/29 18:00 الی 21:15 16,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
6040 1401/09/06 1401/10/18 18:00 الی 21:15 16,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 11
فشرده کامپکت ( یک شنبه و سه شنبه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5942 1401/07/19 1401/08/29 8:00 الی 13:30 16,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
6076 1401/09/06 1401/10/18 8:00 الی 13:30 16,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 10
فشرده آخر هفته ( پنج شنبه و جمعه )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5904 1401/07/21 1401/08/27 8:00 الی 13:30 16,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
6037 1401/09/04 1401/10/15 8:00 الی 13:30 16,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
6077 1401/10/23 1401/12/04 8:00 الی 13:30 16,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 10
آنلاین - فشرده ظهر فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5961 1401/07/19 1401/08/29 14:00 الی 17:30 9,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :
آنلاین-فشرده عصر فرد ( فرد )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
5826 1401/07/19 1401/08/29 18:00 الی 21:15 9,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 15 باقیمانده :
6039 1401/09/06 1401/10/15 18:00 الی 21:15 9,900,000 در حال ثبت نام ظرفیت : 14 باقیمانده : 14
آنلاین - فشرده عصر زوج ( زوج )
کد دوره تاریخ شروع تاریخ اتمام ساعت شهریه وضعیت
6054 1401/07/20 1401/08/30 18:00 الی 21:15 9,900,000 ظرفیت تکمیل ظرفیت : 14 باقیمانده :