فوق فشرده پلاس
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
A1.1 5643 ظرفیت تکمیل 1401/02/27 1401/03/11 شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
A2.1 5777 ظرفیت تکمیل
B1.1 5778 ظرفیت تکمیل


فشرده پلاس زوج
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
A2.1 5693 ظرفیت تکمیل 1401/02/28 1401/03/25 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
A2.2 5694 ظرفیت تکمیل
B1.1 5695 ظرفیت تکمیل
B1.2 5696 ظرفیت تکمیل
B2.1 5697 ظرفیت تکمیل
B2.4 5698 ظرفیت تکمیل


فشرده پلاس فرد
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
A1.2 5746 ظرفیت تکمیل 1401/02/27 1401/03/26 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
A2.1 5747 ظرفیت تکمیل
B1.1 5748 ظرفیت تکمیل
B1.+ 5749 ظرفیت تکمیل


فشرده روزهای زوج (ظهر و عصر)
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری
A1.2 5701 ظرفیت تکمیل 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
A2.1 5702 ظرفیت تکمیل
A2.2 5703 ظرفیت تکمیل
B1.1 5704 ظرفیت تکمیل
B1.2 5705 ظرفیت تکمیل
B1.+ 5706 ظرفیت تکمیل
B2.2 5707 ظرفیت تکمیل
B2.3 5708 ظرفیت تکمیل
B2.4 5709 ظرفیت تکمیل
C1.1 5710 ظرفیت تکمیل
B2.1 5711 ظرفیت تکمیل
A1.2 5712 ظرفیت تکمیل 1401/02/28 1401/04/08 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
A2.1 5713 ظرفیت تکمیل
A2.2 5714 ظرفیت تکمیل
A2.2 5715 ظرفیت تکمیل
B1.1 5716 ظرفیت تکمیل
B1.2 5717 ظرفیت تکمیل
B1.+ 5718 ظرفیت تکمیل
B2.2 5719 ظرفیت تکمیل
B2.3 5720 ظرفیت تکمیل
C1.3 5721 ظرفیت تکمیل


فشرده روزهای فرد (ظهر و عصر)
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری
A1.2 5730 ظرفیت تکمیل 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
A2.1 5731 ظرفیت تکمیل
A2.1 5732 ظرفیت تکمیل
A2.2 5733 ظرفیت تکمیل
B1.1 5734 ظرفیت تکمیل
B1.1 5735 ظرفیت تکمیل
B2.2 5736 ظرفیت تکمیل
A1.2 5737 ظرفیت تکمیل 1401/02/27 1401/04/09 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
A2.1 5738 ظرفیت تکمیل
A2.2 5739 ظرفیت تکمیل
B1.1 5740 ظرفیت تکمیل
B1.2 5741 ظرفیت تکمیل
B1.+ 5742 ظرفیت تکمیل
B2.2 5743 ظرفیت تکمیل
B2.4 5744 ظرفیت تکمیل
C1.2 5745 ظرفیت تکمیل


فشرده کامپکت
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
A1.2 5722 ظرفیت تکمیل 1401/02/27 1401/04/07 روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
A2.1 5723 ظرفیت تکمیل
A2.1 5724 ظرفیت تکمیل
A2.2 5725 ظرفیت تکمیل
B1.1 5726 ظرفیت تکمیل
B1.1 5727 ظرفیت تکمیل
B1.2 5728 ظرفیت تکمیل
B2.3 5729 ظرفیت تکمیل


فشرده آخر هفته
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
A1.2 5750 ظرفیت تکمیل 1401/02/29 1401/04/09 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
A1.2 5751 ظرفیت تکمیل
A2.1 5752 ظرفیت تکمیل
A2.2 5753 ظرفیت تکمیل
B1.1 5754 ظرفیت تکمیل
B1.2 5755 ظرفیت تکمیل
B1.+ 5756 ظرفیت تکمیل
A2.2 5757 ظرفیت تکمیل