+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
فوق فشرده پلاس
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
A1.2 5542 ظرفیت تکمیل 1400/11/09 1400/11/24 شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
A2.2 5543 ظرفیت تکمیل
B1.2 5544 ظرفیت تکمیل


فشرده پلاس زوج
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
A1:1 5250 ظرفیت تکمیل 1400/11/09 1400/12/04 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
A1.2 5487 ظرفیت تکمیل
A2.1 5488 ظرفیت تکمیل
B1.1 5489 ظرفیت تکمیل
B2.1 5490 ظرفیت تکمیل
B2.2 5491 ظرفیت تکمیل
B2.4 5492 ظرفیت تکمیل


فشرده پلاس فرد
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
A1.2 5529 ظرفیت تکمیل 1400/11/07 1400/12/05 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
A2.2 5530 ظرفیت تکمیل
B1.2 5531 ظرفیت تکمیل
B2.1 5540 ظرفیت تکمیل
B2.4 5532 ظرفیت تکمیل


فشرده روزهای زوج (ظهر و عصر)
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری
A1.1 5323 ظرفیت تکمیل 1400/11/09 1400/12/18 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
A1.2 5493 ظرفیت تکمیل
A2.1 5494 ظرفیت تکمیل
A2.1 5495 ظرفیت تکمیل
A2.2 5496 ظرفیت تکمیل
B1.1 5497 ظرفیت تکمیل
B1.2 5498 ظرفیت تکمیل
B2.1 5499 ظرفیت تکمیل
B2.2 5500 ظرفیت تکمیل
A1.1 5265 ظرفیت تکمیل 1400/11/09 1400/12/18 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
A1.2 5502 ظرفیت تکمیل
A1.2 5503 ظرفیت تکمیل
A2.1 5504 ظرفیت تکمیل
A2.2 5505 ظرفیت تکمیل
B1.1 5506 ظرفیت تکمیل
B1.2 5507 ظرفیت تکمیل
B2.1 5508 ظرفیت تکمیل
B2.4 5509 ظرفیت تکمیل
C1.1 5510 ظرفیت تکمیل
C1.2 5511 ظرفیت تکمیل


فشرده روزهای فرد (ظهر و عصر)
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری
A1.1 5421 ظرفیت تکمیل 1400/11/07 1400/12/22 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
A1.1 5463 ظرفیت تکمیل
A1.1 5331 ظرفیت تکمیل
A1.2 5517 ظرفیت تکمیل
A2.1 5518 ظرفیت تکمیل
A2.1 5519 ظرفیت تکمیل
B1.2 5520 ظرفیت تکمیل
A1.1 5321 ظرفیت تکمیل 1400/11/07 1400/12/22 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
A1.2 5521 ظرفیت تکمیل
A2.1 5522 ظرفیت تکمیل
A2.2 5523 ظرفیت تکمیل
B1.1 5524 ظرفیت تکمیل
B1.2 5525 ظرفیت تکمیل
B2.2 5526 ظرفیت تکمیل
B2.3 5527 ظرفیت تکمیل
C1.3 5528 ظرفیت تکمیل


فشرده کامپکت
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
A1.1 5448 ظرفیت تکمیل 1400/11/10 1400/12/24 روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
A1.1 5332 ظرفیت تکمیل
A1.2 5512 ظرفیت تکمیل
A2.1 5513 ظرفیت تکمیل
A2.1 5485 ظرفیت تکمیل
A2.2 5514 ظرفیت تکمیل
B2.1 5515 ظرفیت تکمیل


فشرده آخر هفته
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
A1.1 5322 ظرفیت تکمیل 1400/11/07 1400/12/19 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:30
A1.2 5533 ظرفیت تکمیل
A1.2 5534 ظرفیت تکمیل
A2.1 5535 ظرفیت تکمیل
A2.2 5536 ظرفیت تکمیل
B1.1 5537 ظرفیت تکمیل
B2.3 5538 ظرفیت تکمیل
B2.4 5539 ظرفیت تکمیل
درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
موسسه آموزش عالی کارن 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد