مشخصات دوره های نوجوانان


نوع دوره تعداد جلسات مدت زمان هر جلسه مدت دوره روز های برگزاری ساعت برگزاری شهریه دوره (ريال)


ترمیک زوج حضوری 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای زوج 18:00 - 19:30 16,900,000


ترمیک فرد حضوری 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای فرد 18:00 - 19:30 16,900,000


ترمیک فرد آنلاین 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای فرد 16:00 - 17:30 14,900,000