کلاسهای ترم جاری نوجوانان
استاد تاریخ پایان تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری نوع دوره کد کلاس سطح
مهدی طالبی 1401/08/28 1401/06/02 روز های زوج
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین 5943 B1.2
طناز رجبی 1401/08/28 1401/06/02 روز های زوج
ساعت 16:00 تا 17:30
حضوری 5944 A2.2
طناز رجبی 1401/08/26 1401/06/01 روز های فرد
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین 5945 A2.2
مهدی طالبی 1401/08/26 1401/06/01 روز های فرد
ساعت 16:00 تا 17:30
حضوری 5947 A2.1
سارینا پورفرج 1401/08/26 1401/06/01 روز های فرد
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین 5949 A2.1
مهدی طالبی 1401/08/28 1401/06/02 روز های زوج
ساعت 16:00 تا 17:30
حضوری 5950 A1.2
سارینا پورفرج 1401/06/28 1401/04/01 روز های زوج
ساعت 10:00 تا 13:30
حضوری 5782 A1.1
پویا مژگان 1401/06/28 1401/04/01 روز های زوج
ساعت 18:00 تا 19:30
حضوری 5828 A1.1
پویا مژگان 1401/06/27 1401/04/02 روز های فرد
ساعت 16:00 تا 17:30
حضوری 5781 A1.1
طناز رجبی 1401/07/27 1401/05/01 روز های زوج
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین 5787 A2.2
پریسا گلبرگ 1401/07/27 1401/05/01 روز های زوج
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین 5786 B1.1