تاریخ پایان تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری نوع دوره کد کلاس سطح
1402/03/29 1401/12/13 روز های زوج
ساعت 16:00 تا 17:30
حضوری 6423 B1.2
1402/03/30 1401/12/14 روز های فرد
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین 6424 B1.2
1402/03/30 1401/12/14 روز های فرد
ساعت 16:00 تا 17:30
حضوری 6425 B1.1
1402/03/29 1401/12/13 روز های زوج
ساعت 16:00 تا 17:30
حضوری 6426 A2.2
1402/02/07 1401/10/20 روز های فرد
ساعت 18:00 تا 19:30
حضوری 6311 A1.2
1402/02/09 1401/10/19 روز های زوج
ساعت 18:00 تا 19:30
حضوری 6312 A1.2
1402/02/07 1401/10/20 روز های فرد
ساعت 16:00 تا 17:30
آنلاین 6313 A1.2
1402/02/11 1401/10/19 روز های زوج
ساعت 19:45 تا 21:15
حضوری 6314 A1.2
1402/02/07 1401/10/20 روز های فرد
ساعت 16:00 تا 17:30
حضوری 6315 A2.1
1402/02/07 1401/10/20 روز های فرد
ساعت 19:45 تا 21:15
حضوری 6102 A1.1
1402/02/09 1401/10/19 روز های زوج
ساعت 19:45 تا 21:15
حضوری 6103 A1.1
1402/02/25 1401/11/03 روز های زوج
ساعت 18:00 تا 19:30
آنلاین 6422 B1.2