مشخصات دوره های نوجواناننوع دوره تعداد جلسات مدت زمان هر جلسه مدت دوره روز های برگزاری ساعت برگزاری شهریه دوره (ريال)

ترمیک زوج 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای زوج 18:00 - 19:30 21,900,000
.
ترمیک فرد 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای فرد 18:00 - 19:30 21,900,000


ترمیک فرد آنلاین 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای فرد 16:00 - 17:30 14,900,000

پکیج تابستان 36 نود دقیقه دوازده هفته روزهای زوج 14:00 - 17:30 42,900,000