فوق فشرده پلاس
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
A2.2 6478 تکمیل ظرفیت 1401/12/13 1402/01/16 شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
B1.2 6479 1
A1.1 6321 1






فشرده پلاس زوج
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
A2.1 6481 تکمیل ظرفیت 1401/12/13 1402/01/30 روزهای زوج
ساعت 8:00 تا 13:30
B2.2 6489 تکمیل ظرفیت
A2.1 6482 تکمیل ظرفیت
A1.2 6480 2
B2.1 6488 تکمیل ظرفیت
B1.2 6485 تکمیل ظرفیت
B1.3 6487 تکمیل ظرفیت
A2.2 6560 تکمیل ظرفیت
B1.1 6484 تکمیل ظرفیت
B1.3 6486 1
A2.2 6483 تکمیل ظرفیت
A1.1 6427 تکمیل ظرفیت






فشرده پلاس فرد
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
B1.2 6515 تکمیل ظرفیت 1401/12/14 1402/01/29 روزهای فرد
ساعت 16:00 تا 21:15
B2.4 6517 4
B1.1 6514 تکمیل ظرفیت
B1.3 6516 تکمیل ظرفیت






فشرده روزهای زوج (ظهر و عصر)
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری
A2.2 6495 تکمیل ظرفیت 1401/12/13 1402/02/16 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
B2.3 6501 6
B1.1 6496 3
C1.1 6502 تکمیل ظرفیت
B1.3 6498 1
A2.1 6492 1
A1.2 6491 3
B1.2 6497 1
A1.1 6345 تکمیل ظرفیت
B2.2 6500 تکمیل ظرفیت
A2.2 6494 5
A2.1 6493 3
B2.1 6510 2 1401/12/13 1402/02/16 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
B1.1 6507 1
B2.2 6511 تکمیل ظرفیت
C1.2 6513 تکمیل ظرفیت
B1.3 6509 1
A2.1 6504 1
A2.2 6505 تکمیل ظرفیت
A1.2 6503 تکمیل ظرفیت
B2.4 6512 تکمیل ظرفیت
A1.1 6288 1
B1.1 6506 1
B1.2 6508 3
A1.1 6429 تکمیل ظرفیت






فشرده روزهای فرد (ظهر و عصر)
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری
A1.2 6518 تکمیل ظرفیت 1401/12/14 1402/02/14 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
A1.2 6519 3
B2.1 6525 تکمیل ظرفیت
B1.2 6523 2
A1.1 6346 تکمیل ظرفیت
B2.4 6526 3
A2.2 6521 تکمیل ظرفیت
A2.1 6529 تکمیل ظرفیت 1401/12/14 1402/02/14 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
B1.3 6533 تکمیل ظرفیت
B1.2 6532 تکمیل ظرفیت
A1.2 6527 تکمیل ظرفیت
A2.2 6530 تکمیل ظرفیت
A1.1 6294 تکمیل ظرفیت
B1.1 6531 3
B2.3 6534 3
A1.1 6355 تکمیل ظرفیت






فشرده کامپکت
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
B1.2 6540 تکمیل ظرفیت 1401/12/14 1402/02/14 روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 8:00 تا 13:30
A1.2 6535 4
B2.1 6542 2
A2.1 6536 تکمیل ظرفیت
A2.1 6537 1
B2.3 6543 تکمیل ظرفیت
B1.3 6541 تکمیل ظرفیت
B1.1 6539 1
A1.1 6322 2
A1.1 6470 تکمیل ظرفیت






فشرده آخر هفته
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت برگزاری
A2.1 6547 1 1401/12/11 1402/02/08 روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت 8:00 تا 13:31
A2.1 6548 تکمیل ظرفیت
A1.2 6546 تکمیل ظرفیت
B1.1 6550 1
B2.3 6557 تکمیل ظرفیت
B2.1 6555 تکمیل ظرفیت
B1.2 6551 تکمیل ظرفیت
A2.2 6549 1
B1.3 6554 1
B2.2 6556 2
A1.1 6291 1
B1.2 6552 تکمیل ظرفیت
B1.3 6553 تکمیل ظرفیت
A1.2 6545 تکمیل ظرفیت
A1.1 6339 تکمیل ظرفیت






فشرده آنلاین روزهای زوج ( ظهر , عصر)
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری
A1.1 6417 4 1401/12/13 1402/02/16 روزهای زوج
ساعت 14:00 تا 17:30
A2.1 6430 3
A1.1 6441 تکمیل ظرفیت 1401/12/13 1402/02/16 روزهای زوج
ساعت 18:00 تا 21:15
A1.2 6431 تکمیل ظرفیت
A2.2 6432 تکمیل ظرفیت
B1.1 6433 تکمیل ظرفیت
B1.3 6434 تکمیل ظرفیت






فشرده آنلاین روزهای فرد (صبح , ظهر , عصر)
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری
B1.2 6435 3 1401/12/14 1402/02/14 روزهای فرد
ساعت 08:00 تا 11:30
A1.2 6436 7 1401/12/14 1402/02/14 روزهای فرد
ساعت 14:00 تا 17:30
A1.1 6416 تکمیل ظرفیت 1401/12/14 1402/02/14 روزهای فرد
ساعت 18:00 تا 21:15
A2.1 6438 تکمیل ظرفیت
A2.2 6439 2
B1.2 6440 2